privacy

Bij het verlenen van diensten door BATC Paramedisch Natuurgeneeskundige Praktijk ursihondtong.eu (NP ursihondtong.eu) verwerken wij uw persoonsgegevens. Uw behandelend therapeut is zich bewust van het vertrouwen dat u daarbij stelt. ‘Zorgvuldigheid’ en ‘veiligheid’ vormen daarom de voorwaarden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast wil zij  ’transparant’ zijn over die verwerking;

Op deze pagina vindt u eerst informatie over de privacy in relatie tot uw behandeldossier en de nota voor uw zorgverzekeraar. Daarna zijn – in de privacyverklaring van NP ursihondtong.eu – ook de andere aspecten van de verwerking van uw persoonsgegevens weergegeven.

Privacy en uw behandeldossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat NP ursihondtong.eu – uw behandelende therapeut – een dossier aanleg. Dit is eveneens een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw behandelend therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent o.a. dat:

•   zorgvuldig wordt omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
•   zorg gedragen wordt dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens

NP ursihondtong.eu heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Hierbij geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen daarnaast voor de volgende doelen gebruikt worden:

•   informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld bij afronding van een behandeltraject of verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
•   voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, eveneens met uw expliciete toestemming
•   voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
•   een klein deel van uw dossiergegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut de factuur kan opstellen en een accountant deze eventueel kan controleren

In geval een andere reden ontstaat om gebruik te willen maken van uw gegevens, dan zal uw behandelend therapeut daar eerst over informeren en u expliciet om toestemming vragen.

Gegevens in het cliëntdossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de Wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens van u die door zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

•   uw naam, adres en woonplaats
•   uw geboortedatum
•   de datum van de behandeling
•   een korte omschrijving van de behandeling, zoals behandeling natuurgeneeskunde,
•   de kosten van het consult

Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten in de BATC Paramedisch Natuurgeneeskundige Praktijk ursihondtong.eu (PNP ursihondtong.eu) worden uw persoonsgegevens verwerkt. Om u te informeren hoe met uw persoonsgegevens wordt omgaan is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens PNP ursihondtong.eu
Persoonsgegevens worden verwerkt door:

Naam:                               ursihondtong.eu
Rechtspersoonlijkheid:     eenmanszaak
KvK-nummer:                   09191652
Adres:                               Haafakker 31 – 6578 BV Leuth
Telefoonnummer              06 434 19 313
E-mailadres                     info@ursihondtong.eu

Verkrijgen van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van de diensten van de NP ursihondtong.eu verstrekt u haar persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, behandeling, via website, e-mail, telefonisch contact of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat zij uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van het behandeltraject.

Persoonsgegevens
NP ursihondtong.eu verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
• Geboortedatum
• Geslacht
• Moment van eerste inschrijving
• Verzekeringsgegevens
• Bankgegevens

• Gegevens huisarts
• Medische informatie
• Sociale informatie
• Inhoud van communicatie
• IP-adres
• E-mailadres

Uw BSN-nummer wordt per 25 mei 2018 niet meer opgeslagen en/of verwerkt op facturen, voor declaratie naar uw zorgverzekeraar. As u uw BSN in het verleden daartoe heeft aangereikt is deze in inmiddels verwijderd uit uw dossier. Facturen met BSN-nummers die dateren van voor deze datum kunnen om wettelijke redenen niet worden gewijzigd en blijven als zodanig bewaard in de financiële administratie tot 7 kalenderjaren na dato. Daarna vindt vernietiging plaats. Facturen met een factuurdatum vanaf 25 mei 2018 bevatten geen BSN-nummer meer. U kunt deze desgewenst zelf nog toevoegen voor uw zorgverzekeraar.

Doeleinden
NP ursihondtong.eu verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijke natuurgeneeskundige behandeltraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden en informeren via website of e-mail.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het natuurgeneeskundig behandeltraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

• Beheer en verbetering van te leveren diensten;
• Bescherming van financiële belangen
• Navolging en bescherming in het kader van juridische plichten en rechten;
• Beveiliging en beheer van systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat expliciet afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals accountant, IT-leverancier of een arts of therapeut die worden ingeschakeld bij een natuurgeneeskundig behandeltraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens dan ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

NP ursihondtong.eu zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze Cloud provider MijnDomein die gevestigd is in Nederland. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google LLC., WhatsApp Inc., Microsoft Inc. en The Rocket Sience Group LLT d/b/a/ MailChimp in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

NP ursihondtong.eu staat het derden niet toe uw gegevens buiten de EU op te slaan.

Hoe lang uw gegevens bewaard blijven
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten omwille van wettelijke bewaarplichten wel langer bewaard blijven. Zo zullen facturen a.g.v. de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard worden. Dossiers blijven 15 jaar bewaard, tenzij u eerder schriftelijk aangeeft dat deze vernietigd moeten worden.

Hoe uw gegevens beveiligd zijn
NP ursihondtong.eu vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen, w.o. fysieke en digitale beveiligingen van harde schijven en individuele documenten.

Profilering
Van de informatie die over u wordt verzameld worden tijdens een behandeltraject worden geen gedragsanalyses gemaakt voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens die afkomstig zijn uit het gebruik van bronnen zoals de website en MailChimp (om u in een algemeen commercieel kader te informeren of uit te nodigen) kunnen wel gebruikt worden voor gedragsanalyse. Dit om u eventueel gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de website te laten werken en de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u NP ursihondtong.eu verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Ursi Hondtong – info@ursihondtong.eu.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan NP ursihondtong.eu weten. Het ligt geenszins in de bedoeling uw vertrouwen te schaden. Mocht een dergelijk contact desondanks niet tot een oplossing leiden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door NP ursihondtong.eu worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

© ursihondtong.eu – 2018