voorwaarden

Behandelaar heeft de intentie om de gezondheid te verbeteren, c.q. om gezondheidsklachten te verlichten, te verhelpen of te voorkomen. Een open en oprecht contact is daarbij essentieel. Met nadruk wordt gesteld dat behandeling door behandelaar geen reguliere medische zorg vervangt, mocht deze nodig zijn; Gezondheidsklachten moeten eerst met de (huis)arts zijn besproken alvorens op voor behandeling te komen.

Kosten consult en vergoedingen door aanvullende verzekeraars 2021

In 2022 gelden de volgende vergoeding voor consulten met een intake- en/of behandeltijd van:

0,5 uur > € 41,-*
0,75 uur > € 55,75
1 uur > € 70,-
1,25 uur > € 83,75
1,5 uur > 97,-
1,75 > 109,75

Deze kosten kunnen (geheel of gedeeltelijk) worden vergoed via een Aanvullende Verzekeringen, vaak onder de noemer ‘alternatieve zorg’ of ‘shiatsu’. Zorgwijzer geeft voor 2022 het volgende overzicht van vergoedingen door aanvullende verzekeraars.
* Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Behandelkosten vallen niet onder de Basisverzekering en gaan daarmee niet ten laste van het jaarlijkse eigen risico; Ben je niet aanvullend verzekerd dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Zoek je zekerheid over welke behandelkosten je kunt declareren?
Neem contact op met jouw Aanvullende Verzekeraar.

 


Hoofd-beroepsvereniging BATC

De Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) kent duizenden aangesloten complementair therapeuten die multidisciplinair werken. De stichting heeft als doelstellingen kwaliteitsverbetering van de natuurgerichte zorg bevordering van de eenheid binnen de branche. Ook vindt kwaliteitsbewaking en -bevordering plaats door o.a. het uitwisselen van kennis, houden van visitaties en volgen van verplichte bij- en nascholing.

Beroepsvereniging SVN

De behandelend therapeut is daarnaast aangesloten bij de Shiatsu Vereniging Nederland (SVN) en opgeleid als Iokai Shiatsu Therapeut®.

Geschil

Mocht je – om welke reden dan ook – ontevreden zijn over de behandeling, dan is dit eerst aan te geven bij de behandelaar. Als daarna nog nodig geacht kan kosteloos een klacht indiend bij de BATC. Zij zullen een mediation-traject starten en – in geval dit niet tot een bevredigende oplossing leiden –  melding doen bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen; Als BATC-therapeut is behandelaar aangesloten bij deze geschillencommissie, waarmee wordt voldaan aan de eis die gesteld in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hier het reglement downloaden.

Algemene voorwaarden

Algemene (betalings- en leverings)voorwaarden ursihondtong.eu, versie 1 sept. 2008.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van consult, verkoop of levering van producten of diensten door het bedrijf ursihondtong.eu, c.q. door  behandelaar Ursi Hondtong, gevestigd Haafakker 31, 6578 BV Leuth, Nederland.
Behandelaar heeft de intentie om de gezondheid te verbeteren, c.q. om gezondheidsklachten te verlichten, te verhelpen of te voorkomen. Een open en oprecht contact is daarbij essentieel. Met nadruk wordt gesteld dat behandeling door behandelaar geen reguliere medische zorg vervangt, mocht deze nodig zijn. Gezondheidsklachten moeten eerst met de huisarts zijn besproken alvorens op consult te komen.

1)     Definities
a)     behandelaar: Ursi Hondtong.
b)     behandelingsovereenkomst: alle door de behandelaar met cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling en/of diagnostisch onderzoek.
c)     cliënt: de wederpartij (of diens wettelijk vertegenwoordiger) van behandelaar bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
d)     behandeling: een consult (op afstand of in elkaars directe nabijheid).
e)     goederen en/of diensten: door de behandelaar ten behoeve van een cliënt verrichtte activiteiten en/of geleverde goederen die niet vallen onder de werkingssfeer van een behandelingsovereenkomst.
2)     Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien behandelaar hiermee nadrukkelijk heeft ingestemd.
3)     Behandelaar is op elk moment dat daartoe voor haar redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling.
4)     Behandelaar is op elk moment dat daartoe voor haar redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van een behandeling, of voortzetting van een behandeling af te zien. Gemaakte kosten tot het moment van stopzetting van de behandeling kunnen in rekening worden gebracht.
5)     Afspraken tot behandeling die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de cliënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door behandelaar in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van behandelaar tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
6)     Betaling van een behandeling, van goederen en/of diensten kan contant geschieden.
7)     Als cliënt een factuur voor de behandeling en/of voor de levering van goederen en/of diensten ontvangt, dient het in rekening gebrachte bedrag uiterlijk binnen 21 dagen na de factuurdatum door behandelaar ontvangen te zijn.
8)     Overschrijden van de in artikel 6 genoemde betalingstermijn heeft de volgende gevolgen:
•     cliënt is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim; hij is vanaf dat moment tevens de wettelijke rente en 1% verschuldigd;
•     behandelaar stuurt debiteur een herinnering, waarin cliënt een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een aanmaning worden verzonden. Deze is verhoogd met € 15,- administratiekosten. Indien hier ook niet op wordt gereageerd met een betaling van het inmiddels volledig verschuldigde bedrag dan volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht en zullen minimaal € 95,- per factuur bedragen.

Privacy Verklaring – deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 dec. 2021

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: ursihondtong.eu ( eenmanszaak KvK 09191652)
Haafakker 31 – 6578 BV Leuth (NL) – T 06 434 19 313 – E info@ursihondtong.eu
ursihondtong.eu verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijv. als u deze verstrekt via deze
website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
Persoonsgegevens
ursihondtong.eu verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Inhoud van communicatie
• IP-adres
Doeleinden
ursihondtong.eu verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Marketing
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje
profilering);
Grondslagen
ursihondtong.eu verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw behandelovereenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ursihondtong.eu hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan ursihondtong.eu persoonsgegevens uitwisselen. ursihondtong.eu kan alleen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website en systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ursihondtong.eu aan eenwettelijke verplichting moet voldoen. ursihondtong.eu zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, in het contact met u. Deze partijen zijn ‘EU-VS
Privacy Shield’ gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
ursihondtong.eu zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ursihondtong.eu zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor Financiële gegevens 7 jaar.
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het zeer belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ursihondtong.eu passende beveiligingsmaatregelen genomen.
Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze
dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.
Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.
Uw rechten
U heeft het recht om ursihondtong.eu een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u ursihondtong.eu verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: ursihondtong.eu – Haafakker 31 – 6578 BV Leuth (NL) – E info@ursihondtong.eu
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ursihondtong.eu, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
ursihondtong.eu kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.